KVOSS (022) 2371-4674 ksevasamaj@gmail.com Sanjeevani Helpline No. (022) 2371-5050,(022) 2371-5151

Our Team ( 2019 - 2021 )

ADHIKARI


DR. MANJULA VELJI SHAH
PRESIDENT
SHERDI / 23539781
 


SHRI MANISH DAMJI GALA
(IPP)
Vadala / 9820443544
 


DR. CHANDRAKANT NANJI LALAN
VICE PRESIDENT
KODAY / 9322955880
 


SHRI HEMAL HIRJI PASAD
TREASURER
KOTDA ROHA / 932114798
 


SHRI HITENDRA TOKARSHI VIRA
SECRETARY
MERAU / 9819041005
 


SHRI BIMAL LALJI VORA
SECRETARY
NAVINAR / 9821075701
 


SHRI JITEN NEMCHAND DEDHIA
SECRETARY
BADA / 9819000929
 

KAROBARI MEMBERS


SHRI V. K. VORA
KAROBARI MEMBER
NARANPUR / 9819041005

   
SHREE RAMESH KESHAVJI SAVLA
KAROBARI MEMBER
BADA / 9820016437


SHRI PRAVINCHAND THAKARSHI DEDHAI
KAROBARI MEMBER
GADHSISA / 9821218979


SHRI SHAILESH LAXMICHAND MOTA
KAROBARI MEMBER
BIDADA / 9821198483


BHAVANJI MANSHI GADA
KAROBARI MEMBER
GUNDALA / 9819231201
 


SHRI DINESH JIVRAJ GOGRI
KAROBARI MEMBER
BIDADA / 9821049267
 


SHREE MAHEK MILAN MOTA
KAROBARI MEMBER
BIDADA / 9321020225
 


DR. MUKESH VORA
KAROBARI MEMBER
KAPAYA / 9321370170
 


DR. PRAFUL DAMJI GADA
KAROBARI MEMBER
RAYDHANJAR / 9969424101
 

   
SHREE BIPIN AMARCHAND GALA
CO-OPT KAROBARI MEMBER
RAYAN / 9819717286
 


SAGAR MAHENDRA HARIA
CO-OPT KAROBARI MEMBER
DEVPUR/ 9833821345
 


SHRI SURYAKANT DAMJI SHAH
CO-OPT KAROBARI MEMBER
BERAJA / 9320104365
 


SHREE SUNIL VALLABHJI DEDHIA
CO-OPT KAROBARI MEMBER
NANI KHAKHAR / 9820780040
 


    SMT REKHA NAVIN GADA
CO-OPT KAROBARI MEMBER
BHOJAY/ 9920127733
 

VARISHTHA COMMITTEE


SHREE VASANJI HARSHI GALA
VARISHTHA COMMITTEE
DUMRA /
9820537306
 

   
CA ASHWIN POPATLAL MALDE
VARISHTHA COMMITTEE
BHUJPUR  /
9820216031
 


CA.SHANTILAL KUNVERJI RAMBHAI
VARISHTHA COMMITTEE
SAMAGOGA /
9969979699
 


DR. RAMESH RATANSHI DEDHIA
VARISHTHA COMMITTEE
NANI KHAKHAR  /
9821268907
 


LAXMICHAND KAKUBHAI JAIN
VARISHTHA COMMITTEE
GUNDALA /
9821072960